در این مدل از طریق تسمه بار یاتاقانی 100 نیوتن بر چرخ (پروانه) وارد می شود. حداکثر جا به جایی ، تنش و کرنش وارده به پروانه و مدل را حساب کنید ؟

  وارد نمودن شرایط اولیه و بار 100 نیوتن

مشاهده نتایج ، تغییر فرم کلی مدل

محاسبه عددی و تحلیلی ماکزیمم کرنش

محاسبه عددی و تحلیلی ماکزیمم تنش

حداکثر جا به جایی پروانه

شما میتوانید برای بیان پروژه و درخواستهای خود با شماره 09113428502 ( مهندس ایوب شاه نظری ) تماس حاصل فرموده و درخواست های خود را بیان نماید.

برای توضیحات بیشتر از بخش “پذیرش پروژه” دیدن فرمایید.